• Home
  • Over ons
  • R&D en Innovatie
  • Interventies en trainingen

Interventies en trainingen

Intermetzo-Jeugdzorg_Interventies-en-trainingen

Kinderen en jongeren hebben vaak specialistische zorg nodig op meer gebieden. Daar speelt Intermetzo gericht op in via het doen van onderzoek, de ontwikkeling van (nieuwe) kennis en het opleiden van medewerkers. Hierbij werken we veel samen met andere partijen in verschillende sectoren.

Intermetzo participeert in verschillende samenwerkingsverbanden waarin onderzoek, opleiding en praktijk vertegenwoordigd zijn. Voorbeelden zijn de Academische Werkplaats Risicojeugd, de Academische Werkplaats Kajak, de Academische Werkplaats Autisme, het Expertisecentrum Jeugdzorg Twente en het Gezinspiratieplein. Verder zijn we lid van een aantal kennisorganisaties, zoals het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Kenniscentrum LVB en Consense-P. 

De afdeling Onderzoek & Ontwikkeling is door haar nauwe betrokkenheid in verschillende samenwerkingsverbanden (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling, evaluatie en introductie van een aantal interventies en trainingen. Hieronder staan een aantal voorbeelden.


Risicotaxatie instrumenten voor antisociaal/ gewelddadig gedrag (SAVRY, EARL)

SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) helpt bij het bepalen van het 
geweldsrisico bij jongeren van 12 tot 18 jaar. De methode werkt volgens het gestructureerd klinisch oordeel, waarbij een forensisch deskundige de risicotaxatie uitvoert via een gestandaardiseerde checklist met statische en dynamische risicofactoren. Het risicotaxatie-instrument EARL (Early Assessment Risk List), neemt alle leefgebieden van minderjarige kinderen mee in bepaling van een oordeel. De uitkomsten van de EARL zijn de basis voor verschillende hulpinterventies op het niveau van het kind, het gezin, de school en de buurt.


Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Deze training is specifiek ontwikkeld voor opvoeders van kinderen die voor kortere of langere tijd onder traumatische omstandigheden hebben geleefd. In de training leren opvoeders om door een traumabril naar het gedrag van hun kinderen te kijken.


Brains4Use

Via Brains4Use dringen we het middelengebruik terug bij jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en JeugdzorgPlus-inrichtingen. De methode geeft jongeren inzicht in hun middelengebruik en biedt handvatten om controle te krijgen over hun situatie.


Leren van Delict

Deze cognitief-gedragsmatige training voor jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting helpt de kans van (gewelddadige) recidive te verminderen. Jongeren leren verhoogde risicofactoren en -situaties bij zichzelf herkennen. Ook werken ze via oefening aan hun gedrags- en sociaal-probleemoplossende vaardigheden.


SNAP (Stop Nu Ander Plan)

Een gezinsgericht behandelprogramma voor kinderen tussen 6-12 (en hun ouders) die dreigen het criminele pad op te gaan. SNAP betrekt kind, gezin, school en omgeving bij de behandeling, wat leidt tot een optimaal effect. 


Non Violent Resistance 

Deze methode biedt ouders en professionals handvaten om de regie te (her)pakken en vast te houden bij kinderen en jongeren die onacceptabel, gewelddadig of zelfdestructief gedrag vertonen. De methode is gericht op het herstel van de onderlinge relaties en het creëren van een klimaat waarin herstel in de meeste brede zin van het woord weer mogelijk is.


Gezinsgericht werken in de JJI en de (gesloten) Jeugdzorg

In dit brede programma zijn ouders integraal onderdeel van de behandeling en het verblijf van hun kind. Zij komen letterlijk naar de instelling en krijgen thuis intensieve gezinsbehandeling. Idee is om de afstand tussen jeugdinstelling en thuis zo klein mogelijk te maken en zo de continuïteit van de behandeling te waarborgen tot en met de terugkeer naar huis.


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg